Categories
News

มือถือ huawei : ปัจจัยในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ

มือถือ huawei : ปัจจัยในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ จจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญมากขึ้นทุกวัน โดยเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือก็เนื่องมาจากความสะดวกสบายของโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้งานสามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลา และยังมีการออกแบบรูปทรงให้มีความสวยงามน่าใช้ ทำให้ความต้องการใช้โทรศัพท์มือถือมีมากขึ้นและถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันในปัจจุบันถึงขนาดที่บางคนได้กล่าวไว้ว่า

โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนที่จะขาดเสียไม่ได้ เพราะการมีโทรศัพท์มือถือนั้นช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตของผู้ใช้ได้ในหลายด้าน ดังนั้นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจึงมีการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องถ่ายวิดีโด เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล การใช้งานอินเตอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมเสริมต่างๆอีกมากมาย รวมทั้งบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือได้มีการเสนอบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือเพื่อสนทนาเพียงอย่างเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง อายุ 21-25 ปี และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคืออาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ขึ้นไป สำหรับข้อมูลในด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ พบว่าองค์ประกอบต่อไปนี้มีผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของลูกค้า โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้

(1) แบรนด์และชื่อเสียงของผู้ผลิต โดยมีแหล่งข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ คือ อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของโทรศัพท์มือถือแต่ละยี่ห้อเอง หรือเว็บไซต์อื่นที่มีการรีวิวสินค้า และส่วนใหญ่จะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือจากตัวแทนจำหน่ายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น AIS, DTAC, TRUEMOVE H เป็นต้น
(2) ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสามารถของสินค้า ด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาความสามารถของตัวโทรศัพท์มือถือเองที่ทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจซื้อ
(3) ด้านราคา คือ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะมีการเปรียบเทียบราคาระหว่างโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อและเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นแล้ว ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือที่มีความคุ้มค่ากับราคาเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้อหรือรุ่นอื่น ที่ใกล้เคียงกัน
(4) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ซื้อสามารถหาซื้อสินค้าได้ง่าย โดยสามารถหาซื้อโทรศัพท์มือถือได้ง่ายจากร้านหรือตัวแทนจำหน่าย และมีการบริการหลังการขายอย่างทั่วถึง
(5) ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ มีการโฆษณาตามเว็บไซต์หรือสื่อ ต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย

จากการศึกษาปัจจัยด้านการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจที่จะยอมควักกระเป๋าเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือมากที่สุด คือ ความสามารถของตัวสินค้าหรือโทรศัพท์มือถือ นั้นเอง รองลงมาคือความมีชื่อเสียงของยี่ห้อหรือรุ่นของสินค้า ด้านราคา และสุดท้ายคือการสามารถหาซื้อสินค้ายี่ห้อนั้นได้ง่าย มีตัวแทนจำหน่ายที่เพียงพอ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของลูกค้าเท่านั้น